Прегледи: 484 - Коментари: 1
Деца във Вълчи дол залягат над български език в допълнителни занятия

Деца във Вълчи дол залягат над български език в допълнителни занятия

Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин, се провеждат в община Вълчи дол.

Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат да учат, научават и разбират уроците си. Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

Паралелно с това са организирани и клубове: "Традиции и обичаи" - запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. "Етно Танци" с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози.

Бяха проведени над 180 индивидуални срещи с деца за социално и психологическо консултиране. Работата се проведе по проекта BG05M2OP001-3.001-0009 "Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини "Здравец“, "Слънце“, "Звездица“, "Надежда Крупская" и сдружение "Асоциация за Европейско развитие", стана ясно на пресконференция, проведена в община Вълчи дол.
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Сава Янков     Дата: 2017-11-11 16:51:33    
Какъв български език бе, че то във Вълчи дол няма българи. А относно тези занимания, пак става въпрос за "усвояване" на пари.